Loading image...

Sosiale forhold

Slik jobber vi med sosiale forhold

I ABK-Qviller er vi fast overbevist om at suksessen til et hvert selskap ikke bare måles gjennom økonomiske resultater, men også gjennom dets evne til å fremme og styrke ansvarlighet og rettferdighet i samfunnet og på arbeidsplassen. Hos oss verdsetter vi ikke bare våre interessenter, men vi anser også sosial bærekraft som en sentral faktor for å oppnå langsiktig suksess og bærekraftig verdiskaping for samfunnet som helhet. Dette jobber vi kontinuerlig med å opprettholde som en del av vår daglige drift.

Vi står fast for likestilling, uavhengig av kjønn, alder og arbeidsbeskrivelse, og verdsetter mangfoldet av arbeid på en likeverdig måte. Sikkerhet og helse er våre høyeste prioriteringer, fra lageret til kontoret, og vi har implementert omfattende tiltak for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Samtidig tilbyr vi muligheten for videreopplæring og utdanning for våre ansatte, slik at de kan utvikle seg både personlig og profesjonelt.

For å konkretisere vårt arbeid har vi implementert flere policyer, spesielt rettet mot arbeidsmiljø og menneskerettigheter. Dette støtter opp under vårt vedvarende arbeid for å gjøre ABK-Qviller til en rettferdig og inkluderende arbeidsplass. Vi tar også en aktiv del i lokalsamfunnet gjennom ulike initiativer, og vi er dedikert til å være en positiv driver for endring.

Gjennom disse initiativene demonstrerer vi tydelig vårt engasjement for å skape et positivt sosialt miljø, både internt i organisasjonen og i samfunnet rundt oss. Vi tror på å bygge en arbeidskultur som ikke bare reflekterer våre verdier om likestilling og sikkerhet, men som også støtter individuell vekst og samfunnsansvar.