Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Salgs- og leveringsbetingelsene er sist revidert november 2021 og erstatter alle tidligere betingelser og avtaler. Deler av Salgs- og leveringsbetingelsene kan avvike når dette på forhånd er skriftlig avtalt som ved kjedeavtaler, forhandleravtaler eller lignende. Kundens egne innkjøpsbetingelser er kun gjeldende i tilfeller hvor det foreligger en skriftlig aksept. Salgs- og leveringsbetingelsene bygger på sedvaner, maler og bransjestandarder.

ABK-Qviller (senere forkortet til ABKQ) leverer til profesjonelle kunder og det forutsettes og pålegges kunde og ha kompetanse, systemer og evne til sikker bruk, risikovurdering, montering, feilsøking, reparasjon og utbedring på de produkter som handles.

ABKQ, og de selskapene som representeres, merkenavn, logo, dette dokument, utarbeidede løsninger, tekniske skisser, tegninger, fotografier og beskrivelser er beskyttet av Åndsverkloven og kan ikke kopieres eller benyttes uten en spesifikk avtale.

ABKQ er en del av NIBE Group og følger de forretningsprinsipper, arbeidsmetoder og verdier som gjelder i konsernet. ABKQ er tilknyttet NHO og medlem av VKE, NOVAP og VVP.

Priser, tilbud, rabatter og betalingsbetingelser

Gjeldende priser oppgis i netthandelsløsning eller som utarbeidet skriftlig tilbud og kan vises eksklusiv statlig særavgift på kuldemedium og miljøavgift som for eksempel EE-regulativet. Alle priser oppgis eksklusiv merverdiavgift ex-works (uten frakt). Utarbeidede skriftlige tilbud er gyldig i 14 dager. Det tilstrebes å begrense prisendringer til 01 januar og 01 juli. Ved endrede innkjøpspriser, valutasvingninger over 5 %, avgifter og andre forhold som ligger utenfor ABKQs kontroll, kan priser endres med umiddelbar virkning. Prisendring varsles via nyhetsbrev, på ekstranett og til kjedekontorer.

Priser i netthandelsløsning vises netto etter fradrag for avtalt rabatt. En ordre er ikke behandlet eller bindende inntil utsendelse av ordrebekreftelse. Ved feil på pris eller rabatt som resulterer i redusert pris ut over 15%, kan ordren ensidig avvises og slettes. Det tas forbehold om skrive- eller trykkfeil i oppgitte priser i tilbud, prisark og kataloger. Priser på trykt materiell kan være utdatert. Bilder benyttet på nett eller på trykt materiell vil ofte være ment som illustrasjon og ikke et faktisk bilde av bestilt produkt. Lagerstatus eller neste levering kan ikke forstås som en garanti for leveringsdyktighet.

Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager etter fakturadato. Delleveranser blir delfakturert. Ved bestilling av produkt produsert etter kundens ordre, kan det påløpe hel eller delvis forhåndsbetaling. Sen betaling belastes med den forsinkelsesrente som Finansdepartementet fastsetter. Det påløper gebyr ved purring. I tilfeller en leveranse anses å kunne medføre kredittrisiko, kan det kreves forskuddsbetaling eller annen sikkerhet.

Leveringstider og salgsområder

Oppgitte leveringstider er veiledende og ikke bindende inntil ordrebekreftelse med en avtalt leveringstid. Ved uforutsette hendelser som ABKQ ikke rår over, kan ordrebekreftelse oppdateres.
I tilfelle en ordre inneholder varelinjer som ikke er på lager vil delleveranser skje. I tilfelle kunden kan dokumentere et tap utløst av en forsinket levering iht. ordrebekreftelse, kan kunden kreve en konvensjonalbot pr. uke på opptil 0,5 % på beløp opptil kr. 100.000.- og 0,25 % på beløp over kr. 100 000,-. Konvensjonalbot regnes ut fra verdien på forsinkede produkt. Maksimal konvensjonalbot er 7,5 % av verdien på forsinket produkt. Det betales ikke konvensjonalbot ved force majeure som også anses å innebære forsinkelser grunnet trafikale problemer og arbeidskonflikter.

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for leveranser i Norge. I tilfelle produkt skal videreselges eller monteres utenfor Norges grenser skal dette oppgis i forkant av tilbud og handel. Blir produktet eksportert vil rett til reklamasjon etter norsk lovgivning bortfalle hvis ikke annet er spesifikt avtalt.

Levering og risikoovergang. Skader ved transport og feilleveranser.

Leveringsbetingelser er Ex Works (INCOTERMS 2021) lager Brobekk i Oslo. Leveringsbetingelsene anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Produkter sendes for kundens regning og risiko. Kunden plikter å holde produkter fullverdiforsikret til den er fullt ut betalt. Kunden plikter å motta produktet til avtalt tid og kjøpesummen forfaller til betaling som om levering hadde funnet sted. Er det ikke avtalt noen leveringstidspunkt, plikter kunden å hente produktet så fort denne er tilgjengelig. Eventuelt avrop eller lagring av bestilte produkter kan avtales.

Kunden skal ved varemottak kontrollere opp mot ordrebekreftelse. Ved manko, skader på emballasje eller produkt, eller ved frakt i strid med anvisning på emballasjen (typisk veltet eller opp/ned), skal forholdet anmerkes på fraktbrevet og meldes til ABKQ uten forsinkelse.

Hvis feil utsendt produkt, dekker ABKQ kostnader ved forhåndsavtalt retur og ny-utsendelse. Kunden skal ferdiggjøre produkt for returfrakt etter anvisning.

Salgspant

ABKQ forbeholder seg salgspant i leverte produkt inntil fullt oppgjør har funnet sted. Når flere produkter er kjøpt med salgspant under ett, anses panteretten å hefte på samtlige produkter til sikkerhet for hele kravet. Kunden er uberettiget, ut over vanlig og forutsatt bruk, til å råde over produktet, faktisk eller rettslig, på en måte som forringer produktets verdi eller selgers dekningsadgang.

Rådgivning

ABKQ er ikke å anse som Rådgivende Ingeniør, men bistår kunden uten kostnad og etter beste vilje med råd og forslag til løsninger innenfor de fagfelt våre produkter blir benyttet. Kostnadsfri bistand i forbindelse med løsningsforslag er å anse som ikke bindende og ikke heftende. I tilfelle råd og forslag fra ABKQ blir benyttet, hviler det på kunden å kritisk kontrollere mottatt informasjon og også vurdere om Rådgivende Ingeniør bør engasjeres.

Retur, avbestilling og heving av kjøp

Retur av produkter som lagerføres skal på forhånd være avtalt. Kunden belastes for et gebyr tilsvarende ABKQs vurdert kostnad og produktets verdiforringelse. Produkter skal returneres i original, uåpnet emballasje og i en tilstand som da den ble levert ut. Kunden skal ved retur følge krav til dokumentasjon. I tilfelle emballasjen er brutt, påløper kostand for re-emballering og eventuell testing. NIBE produkter i brutt emballasje returneres fabrikk og påløpt kostnad dekkes av kunde. Bare normalt lagerførte produkter kan returneres.

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Produkter som produseres etter kundens ordre kan normalt ikke avbestilles.
Ved rettet heving av kjøp grunnet vesentlige mangler eller ved ut over 5 ukers forsinkelser på hele eller vesentlige deler av leveransen, returnerer kunden produktet eller stiller lokaler til rådighet slik at levert produkt kan demonteres og fraktes. Bygningstekniske kostnader knyttet til heving, omlevering eller uttransport dekkes ikke. Følgeskader eller tredjemannsinteresser dekkes uansett årsak ikke.

Reklamasjon

Reklamasjonsretten gjelder for feil eller mangler på produkt som kan tilbakeføres til produksjon. Reklamasjonsretten gjelder også om produktet ikke tåler den driftsbelasting produktet er konstruert å virke under, eller om produktet mangler vesentlig egenskap i forhold til spesifikasjoner. Reklamasjonsansvaret er begrenset til leverte produkter. Om annet ikke er forhåndsavtalt, begrenses reklamasjon til materialkostnader og frakter.

En reklamasjon skal skje snarest mulig etter at en mangel er, eller burde vært, oppdaget. Brudd på frist for melding om reklamasjon vil føre til tap av denne rettigheten. Generell reklamasjonsfrist er på 24 måneder etter levering. Der hvor leveransen faller inn under Forbrukerkjøpsloven, gjelder en reklamasjonsfrist på 60 måneder. Det aksepterer opptil 6 måneder utvidet reklamasjonsfrist i tilfelle produktet har vært lagret hos kunden eller hvor førstegangsbruk av produkt er forskjøvet grunnet bygningstekniske eller klimatekniske forhold. For de deler av produktet som det er foretatt utbedring på, løper en ny reklamasjonsfrist for utskiftet del tilsvarene et nytt produkt eller del, men ikke mer enn 12 måneder over den opprinnelige reklamasjonsfrist på produkt hvor delen er montert.

Gjennomføring av hevd reklamasjon

Ved behov for utskifting av defekt komponent hvor det skal hevdes reklamasjon, opprettes en SAK med et unikt SAKs nummer. Eventuelt ny komponent leveres fra ABKQ og faktureres iht. gjeldende priser og rabattstruktur og med forfall 60 dager etter utsendelse. Med ny komponent følger et reklamasjonsskjema og Blålappen påført et unikt SAKsnummer. SAKsnummer og Blålapper kan også fås ved henvendelse til supporttjenesten. I tilfelle kunden hevder reklamasjon, skal defekt komponent på ført Blålappen sammen med utfylt reklamasjonsskjema og annen nødvendig informasjon returneres. Returforsendelsen skal sendes med ABKQs foretrukne transportør og uten kostnad for kunden. ABKQ avgjør om reklamasjon aksepteres i etterkant av utført oppdrag og mottatt og kontrollert retur av komponent/reklamasjonsskjema. Ved akseptert reklamasjon fakturerer kunden ABKQ sin nettopris for levert komponent og med henvisning til saksnummer. Ved retur av ikke benyttede forseglede komponenter krediteres kunden av ABKQ. Ved retur av ny komponent i brutt forsegling skal det kun faktureres i tilfeller komponent har vært benyttet i forbindelse med gjeldende reklamasjon. Kundens fakturaer til ABKQ som er knyttet til en reklamasjon, skal inneholde nødvendige saksopplysninger og ha forfall 30 dager etter tilbakesendt komponent og/eller rapport. For å dekke kundens administrasjonskostnad kan alle reklamasjonsfakturaer fra kunden til ABKQ tillegges et administrasjonsgebyr på kr. 500.- eks mva. Det aksepteres ikke generelt fakturagebyr eller andre gebyrer for administrasjon. I tilfeller der komponent, gass eller væske av praktiske årsaker leveres direkte av kunden, skal komponent, gass eller væske faktureres med kundens nettopris. I tilfeller kunden kun returnerer ubrukte komponenter, beregnes ikke administrasjonsgebyr.

Dekkes ikke av reklamasjon

Bygningstekniske arbeider, følgeskader eller tredjemanns interesser dekkes ikke av reklamasjon. Arbeidstid, transport og opphold i forbindelse med reklamasjonsarbeider dekkes kun hvis det er spesifikt avtalt. I produktet kan det være komponenter som vil endre visuell fremtoning, kapasitet og avgitt lyd som en følge av normal slitasje også innenfor en reklamasjonsfrist iht. Forbrukerkjøpsloven. I slike tilfeller og hvor forbruker ønsker komponent skiftet, dekkes dette ikke av den generelle reklamasjonsfristen. Eventuelle tap av væsker, gass eller oljer, samt økte energi-, vann- og produksjonskostnader og tap/kostnad som følge av temperatursvikt, regnes som følgeskade og dekkes ikke. ABKQ har ikke reklamasjonsansvar for feil eller mangler ved leveransen som kan tilbakeføres til aktiviteter i regi av kunden eller andre. Feil ved produkter som kan tilbakeføres til ugunstige driftsforhold som for eksempel spenningsvariasjoner, hyppige oppstarter, manglende smøring, korrosive omgivelser, forurensninger i system, forhold i grunn, værmessige fenomener som sterk vind, lynnedslag, kraftig snøfall, underkjølt regn eller manglende ettersyn, dekkes ikke. Reklamasjon på verktøy og borstål aksepteres maksimalt i 6 måneder etter levering og etter de til enhver tid gjeldende betingelser fra produsent.

Seriell feil

I tilfelle en seriell feil på en produktserie etter produsentens definisjon, dekkes kostnader knyttet til arbeider, transport og opphold etter spesifikk instruks og etter en fastsatt sats. Fastsatt sats er beregnet å dekke alle direkte kostnader for kunden knyttet til utbedring. Kunden kan ikke fraskrive seg ansvaret for å gjennomføre en utbedring hos bruker for fastsatt sats.

Support og tilgjengelighet

ABKQ tilbyr kostnadsfri teknisk telefonsupport til sine kunder, men det er kunden som har ansvaret for teknisk support og kontakt mot bruker. Kunden skal bare henvise bruker direkte såfremt dette er spesifikt avtalt. Support av kunde på brukers anleggsadresse tilbys som betalbar tjeneste. Kun ved spesielle tilfeller kan det avtales direkte kontakt mellom ABKQ og bruker. I tilfeller en forbrukerkunde retter et krav til ABKQ som bakenforliggende selskap iht. Forbrukerkjøpsloven, kan ABKQ utføre handling og rette et regresskrav til kunden.

Personvernopplysning

ABKQ behandler personopplysninger iht. gjelde forskrift. Kunder som har personopplysninger behandlet av ABKQ vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Detaljerte opplysninger om personvern finnes på vår hjemmeside: www.abkqviller.no/personvern/

Tvister

ABKQs rettskrets gjelder som verneting i alle tvister som gjelder denne avtale.

Oslo. November 2021.