Loading image...

Bærekraft og samfunnsansvar

Hos ABK-Qviller er vi opptatt av å være bærekraftig i alle ledd. Vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn i vår forretningsstrategi, for at verdiene vi skaper skal gagne samfunnet vi operer i, kundene våre og selskapet.

Bærekraftsrapport 2022

Hva betyr «bærekraft» for oss?

Bærekraft er et begrep som stadig får mer oppmerksomhet i dagens samfunn. Hos ABK-Qviller er bærekraft essensielt og innebærer bevissthet rundt ressursforbruk, avverging av overforbruk, miljøvern, og støtte til sunn økonomisk vekst. Vi retter oss etter prinsippene innen sirkulærøkonomi, som guider oss mot fornuftige løsninger for effektiv ressursbruk, gjenvinning, og gjenbruk i våre forretningsprosesser.

Effektiv utnyttelse av energi er avgjørende for både bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å redusere utslipp, miljøpåvirkning, og ikke minst kostnader. I tråd med dette arbeider de fleste land, inkludert Norge, for tiltak som kraftig reduserer energiforbruket i bygg for å spare energi og redusere utslipp av klimagasser. I dag står oppvarming av bygg for 40 prosent av Norges klimagassutslipp, og som en del av Norges planer for energieffektivisering frem mot 2030, kan varmepumper bidra med ytterligere 11 TWh fornybar varme.

ABK-Qviller AS' varmepumper leverer årlig rundt 150 GWh med varmeenergi, tilsvarende strømforbruket til cirka 10.000 boliger. Totalt sett står våre leverte varmepumper for en varmeproduksjon på omtrent 2 TWh, tilsvarende det totale strømforbruket til Stavanger.

Vi i ABK-Qviller ser det som vårt ansvar å være en ledende aktør innen bærekraftige energiløsninger og å spille en aktiv rolle i overgangen til det grønne skiftet. Vi tar klimaendringene på alvor og integrerer bærekraft som en sentral del av alle våre beslutninger. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere og implementere forbedrede og mer energieffektive løsninger for våre kunder og i vårt eget arbeidsmiljø.

Vi støtter FNs mål for bærekraft

Mål 7 - Ren energi til alle

I følge FN er dette målet tilnærmet oppnådd i Norge, men ABK-Qviller har som mål å bidra til å gjøre klimavennlige energiløsninger enda renere. Varmepumper kommer til å ha en økende rolle for globale energikilder og er en sentral erstatter for bruk av gass til oppvarming i hjem i Europa. Spesielt med tanke på avvending av russisk gass som står for 70% av Europas energibruk.

Relevante delmål

7.2 Innen 2030, vesentlig øke prosentdelen fornybar energi i det samlede energiforbruket i verden. 

7.3 Innen 2030, forbedre energieffektiviteten på verdensbasis til å gå opp dobbelt så fort.

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I ABK-Qviller skal vi bidra til en økonomi som er sunn, inkluderende, bærekraftig og gir gode arbeidsmuligheter for alle, uten diskriminering eller utnyttelse. Her vil vi også legge ambisjoner for målet om likestilling mellom kjønnene.

  • ABK-Qviller skal være en trygg og sikker arbeidsplass.
  • Vi jobber kontinuerlig med å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og ødeleggelse av miljøet, slik at vi kan oppnå grønn vekst.
  • Økt innovasjon og digitalisering av våre tjenester, gjennom forbedring av våre klimavennlige produker, digitale tjenester og nettsider som øker arbeidsflyt og tilgjengelighet i hele verdigkjeden.
  • Følge tiltak for å motarbeide uanstendige arbeidsforhold bl.a. ved å sjekke og stille krav til at alle våre leverandører og samarbeidspartnere må følge etiske foretningsprinsipper.

Relevante delmål

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom   økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.7 Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid.

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Da cirka 40% av Norsk energi i dag går til oppvarming av boliger, kan varmepumper bidra til bedre energieffektivitet og mindre energiforbruk for å gjøre byer og lokalsamfunn mer inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. ABK-Qviller jobber med å promotere byer og lokalsamfunns effektive energibruk og riktig avfallshåndtering. 

Relevante delmål

11.6 Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkningpå miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Gjennom å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, kan dette på sikt føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorden. Gjennom bruk av resirkulert plast, tre fra bærekraftige skoger, gjenvinningsprogrammer og emballasjehåndtering, er vi dedikerte til å finne måter å forebygger vi avfallsmengder.

Vi har stort fokus på at produktene vi leverer skal være av beste kvalitet og resirkuleres på beste måte. Alle våre produkter har lang levetid og ved utskifting blir de håndtert av fagfolk både når det gjelder privatboliger eller næringsbygg. Både vi og kundene våre tar ansvar for korrekt håndtering og innlevering av kjemikalier og gasser til RENAS. Vi holder også F-gasskurs flere ganger i året sammen med Norsk Varmepumpeforening.

Relevante delmål

12.4 Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

12.5 Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

12.6 Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

Mål 13 - Stoppe klimaendringene

Grunnet klimaendringene, vil de globale værholdene bli mer ekstreme. Dette merker vi særlig i norden med ujevne hetebølger og økning av nedbør. Klimagassutslipp per person går nedover, men endringene til nå er ikke store nok til å nå målene i 2030.

Om lag 40 prosent av Europas energiforbruk går til bygninger – mest til oppvarming og avkjøling. Å utnytte energi effektivt er viktig for å redusere utslipp, miljøavtrykket og ikke minst kostnader. Flere land, deriblant Norge, går derfor inn for tiltak som drastisk reduserer energiforbruket til bygg for å spare energi og kutte utslipp av klimagasser. 

Produktene vi tilbyr har bidratt til utfasingen av fossilt brensel og oljefyring. I tillegg bidrar de til energieffektive bygg gjennom å hente energi fra natulige kilder, og smartere tekonologier. Vi bidrar og leverer systemer til en rekke Pluss-hus som bygges for at det i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset. Dette er vi veldig stolte av og håper at vi ser enda mer av i fremtiden!

Sammen med NOVAP står vi også i fronten for å fremme en politikk som gir en langsiktig strategi for å energieffektivisere både nye og eksisterende bygg.
Les mer om dette her!

Relevante delmål

13.2 Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Mål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Gjennom Åpenhetsloven og aksomhetsvurderinger har vi ambisjoner om å gjøre alt vi kan for å fremme fredelige og inkluderende samfunn, og sikre bærekraftig utvikling. Vi bruker Worldfavor for å gjøre aktsomhetsvurderinger av alle samarbeidspartnere og leverandører. I tillleg stiller vi innkjøpskrav som følger EU-reglement, og etiske rettninglinjer for å unngå utnyttelse og brudd på menneskerettigheter. Det er oprettet en Code of Conduct/etiske retningslinjer for selskapet som vi krever at etterleves av våre ansatte og samarbeidspartnere. 

Relevante delmål

16.2 Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn.

16.5 Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former.

16.10 Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

Mål 17 - Samarbeide om målene

Samarbeid - Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og samfunnet for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samarbeid og engasjement

  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...