Helse, miljø og sikkerhet

ABK-Qviller AS jobber jevnlig med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.

Loading image...

Fysisk og psykisk trivsel

Sunne, trygge arbeidsplasser er en forutsetning for et stimulerende arbeidsmiljø slik at bedriften kan løse sine samlede oppgaver på en effektiv, kvalitetsmessig og sikker måte, samtidig som bedriften tilfredsstiller myndighetskrav og bidrar til bærekraftig utvikling. HMS-mål er derfor like viktige som mål innenfor produksjon, leveranse og økonomi, og skal sidestilles med disse.

ABKQ har integrert internkontroll- og HMS-aktivitetene i et felles KS-/HMS-system. Vi jobber systematisk for å oppfylle kravene i internkontrollforskriften og andre relevante lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for vår bedrift og bransje.

Gjennom vårt HMS-arbeid skal vi sikre trivsel både fysisk og psykisk blant våre ansatte. Les mer om hva i gjør på denne siden!

Her er det noen av trinnene vi følger for å jobbe med HMS:

  1. Vi identifiser og vurder risiko: Vi gjennomfører systematisk risikovurdering for å identifisere farer og vurderer risikoen knyttet til ulike arbeidsoppgaver og områder.

  2. Vi utvikler og implementerer tiltak basert på risikovurderingen for å redusere og/eller minimere risikoen.  Dette kan inkludere bruk av verneutstyr, opplæring av ansatte og implementering av sikkerhetsprosedyrer.

  3. De ansatte får opplæring og vi bevisstgjøring i HMS.  Avhengig av arbeidsoppgaver får de ansatte opplæring i HMS-prosedyrer og er klar over de potensielle farene på arbeidsplassen. Dette kan omfatte opplæring i bruk av verneutstyr, nød prosedyrer og rapportering a avvik.

  4. Vi har jevnlige vernerunder for å opprettholde og forbedre HMS-standardene. Vi søker hele tiden å identifisere områder for forbedring og implementerer tiltak for å kontinuerlig forbedre HMS-tilstanden på arbeidsplassen.

  5. Kommunikasjon og samarbeid: Alle ansatte oppmuntres til åpen kommunikasjon om HMS og til å rapportere eventuelle avvik eller bekymringer. Vi har jevnlige AMU-møter og samarbeider med ansatte, tillitsvalgte og HMS ressurser for å sikre at alle er involvert i HMS-arbeidet.