Kuldemedier

I en varmepumpe sirkulerer et kuldemedium i en lukket krets. Ved normal drift skal kuldemediet ikke lekke ut til atmosfæren. Ved endt teknisk levetid tømmes kuldemediet kontrollert ut og gjenbrukes eller destrueres uten miljøkonsekvens.

Imidlertid skjer det utilsiktet feil og lekkasjer til atmosfæren så i praksis regnes det at en liten del av mediet vil slippe ut i atmosfæren. Se side 45 for hvordan utslipp estimeres. Kuldemedium vil ved utslipp ha en effekt på global oppvarming. Måleenheten er i forhold til 1 kg utslipp av CO2  (GWP verdi).

Syntetiske kuldemedier:

Generelt kan det sies at alle syntetiske kuldemedier ansees som løsningsmidler og innånding skal unngås. For HFO kan innånding av biprodukt være dødelig.

  • KFK - Bidrar til global oppvarming og nedbryting av ozonlaget. Dette er forbudt å omsette.

  • HKFK - Like egenskaper som KFK, men uten nedbrytende effekt på ozonlaget. Likevel en kraftig klimagass(Høy GWP-verdi) som ønskes utfaset.

  • HFK - Tilsvarende egenskaper som HKFK, men med betydelig lavere GWP-verdier. Kan være brennbare, og ekstra sikring må iverktsettes.

  • HFO - Relativt nytt på markedet og med begrenset bruksområde. Lav til neglisjébar GWP-verdi. Finnes ikke naturlig i atmosfæren/på land så miljøkonsekvens er usikker og omdiskutert.

Naturlige kuldemedier:

Med naturlige kuldemedier, menes kuldemedier basert på et stoff som finnes naturlig i naturen og hvor utslipp ikke vil ha konsekvens på det globale miljøet. Merk at utslipp kan ha katastrofale konsekvenser lokalt.

  • Hydrokarboner som Propan og Isobutan. 

  • Karbondioksid. CO2.

  • Ammoniakk. NH3.

De naturlig kuldemediene er ikke godt egnet til luft-luft varmepumper, men benyttes i tilfelle varmeavgivelse er til et vannbårent varme- eller klimakjølesystem. 

Det er anbefalt å bruke naturlige kuldemedier der dette gir like gode eller bedre resultater, enn kjemiske kuldemedier beregnet som varmeproduksjon delt på tilført energi.

GWP Verdier.pngUtslipp til atmosfæren av syntetiske kuldemedier er regulert i forurensningsloven og er forbudt. Det skal føres regnskap over bruk av kuldemedier med høy GWP verdi. 

ABK-Qviller jobber aktivt for et skifte fra syntetiske- til naturlige kuldemedier og har levert >3000 varmepumper med Propan som kuldemedium. For tappevannsproduksjon levers varmepumper som benytter CO2. ABK-Qviller tilbyr ikke varmepumper med Ammoniakk. 

Basert på salgstallene for 2022, viser diagram 1 og tabell 2 en oversikt over ABK-Qvillers salg av varmepumper som inneholder syntetiske kuldemedier. Takket være nedtrapping av kuldemedier med høyere GWP. Har det totale CO2e potensialet gått ned siden 2018 selv med betydelig økning i  antall solgte varmepumper.

Årsaken til nedgangen er knyttet til omlegging fra R-410A til R-32 i våre leverte luft/luft varmepumper, utfasing av R-404A og overgang til naturlige kuldemedier i større vannbårende varmepumper for yrkesbygg. 

image0lts.png 

imageh2a67.png

Syntetiske kuldemedier (F-gasser) er regulert i forskrifter under forurensingsloven, vegtrafikkloven, produktkontrolloven og særavgiftsloven. 

Vi er derfor pliktet til å forebygge og begrense utslipp. Som en del av dette ansvaret fungerer vi som et returdepot for brukte varmepumper og sikrer forsvarlig tømming og retur av kuldemediene til godkjent mottak. 

Ifølge Miljødirektoratet har den nasjonale innsamlingsordningen av F-gasser fra varmepumper og tilsvarende apparater, redusert Norges utslipp tilsvarende 5,1 millioner tonn CO₂e de siste 13 årene (se figur fra miljødirektoratet til høyre). 

Gjennom den samme ordningen har vi siden 2020 levert opp imot 1 000 tonn CO₂e med KFK-gasser til destruksjon. For 2022 leverte vi til sammen 314 tonn t/CO₂e.

image9nh09.png

Mengden innsamlet klimagasser og ozonreduserende stoffer fra 2009 til 2021 utgjør over ti prosent av de årlige utslippene av klimagasser i Norge, målt i CO2-ekvivalenter. Figur: Sterke klimagasser samles inn i store mengder - miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)